Sammy Bennett

President

,

Emory University School of Medicine